1 2 3

1.  สภาพทั่วไป  ลักษณะที่ตั้ง

 

         องค์การบริการส่วนตำบลหนองคอนไทย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอภูเขียว ห่างจากอำเภอภูเขียวประมาณ 17  กม.  ตั้งอยู่เลขที่ 248 หมู่ 2 (โสกนางดวน จำนวน 33 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ) บนถนน  รพช. หมายเลข  ชย 3036  โคกสะอาด – บ้านโจด  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

    ทิศเหนือ           ติดต่อกับ      ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

    ทิศใต้               ติดต่อกับ      ตำบลผักบัง และตำบลโอโล อำเภอภูเขียว

    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว และตำบลสามสวน อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ     

    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ตำบลบ้านแก้ง  และตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว  จ.ชัยภูมิ    

 

   1.2  เนื้อที่

        ตำบลหนองคอนไทยมีเนื้อที่  ประมาณ 45.51  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  28,441  ไร่  ความหนาแน่นของประชากร  253 คน/ตารางกิโลเมตร

    1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

        ตำบลหนองคอนไทย  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ตอนเหนือของตำบลเป็นพื้นที่ราบ  ต่ำลงมาทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกของตำบลจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม  ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้สภาพภูมิประเทศ เหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างมาก 

   1.4  สภาพทางเศรษฐกิจ/อาชีพ

       ราษฎร ในตำบลหนองคอนไทยส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น  การทำนา  การทำไร่ (อ้อย) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบล ประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ทำให้ประหยัดงบประมาณในการขนส่ง, การทำสวน, เลี้ยงสัตว์,  เลี้ยงปลา,  การทำไร่นาสวนผสม ส่วนในเวลาว่างจากฤดูทำนา  ของราษฎรส่วนมาก  ก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเสริมไปด้วย  นอกจากนี้ยังมีอาชีพจากการประกอบการพาณิชย์  เช่น  การทำโรงงานอุตสาหกรรม  ภายในครอบครัว  เช่น  โรงสี,  ร้านขายของชำ,  ร้านอาหาร  และมีประชากรอีกจำนวนหนึ่งจะประกอบอาชีพ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  พอจะจำแนกประเภทอาชีพ  เป็นสัดส่วนดังนี้

  • อาชีพทำการเกษตร      (ทำนา, ทำสวน, ทำไร่,  เลี้ยงสัตว์, เลี้ยงปลา)            80%
  • อาชีพรับจ้างทั่วไป                                                                                                          10%
  •  ประกอบการพาณิชย์                                                                                                       5%                      
  • รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ                                                                                                  5%